Close

27 października 2016

Zmiana Operatora Świętokrzyskiej Sieci Szerokpasmowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 27 października 2016 r. nastąpiło zbycie przez Glenbrook Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Smart-Net Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci dzierżawy, zarządzania i operowania infrastrukturą Sieci Szerokopasmowej Województwa Świętokrzyskiego. Spółka Smart-Net Sp. z o.o. będzie kontynuowała świadczenie usług, z których korzystają Państwo obecnie, na takich samych zasadach.

W związku z powyższym od najbliższego okresu rozliczeniowego dalsze rozliczenia związane z kontrahentami będą prowadzone przez wskazany podmiot, tj.:

Smart-Net Sp. z o.o.
ul. Armatorów 34
81-559 Gdynia
NIP: 5862305792
REGON: 364269390
KRS: 0000614170

Formalna zmiana nie ma wpływu na usługi, z jakich Państwo korzystają.

Informujemy, że w związku z wydzieleniem spółki zmianie ulegają dane kontaktowe (adresy, e-mail, telefony) wskazane w Załączniku nr 10 będącym integralną częścią Umowy Ramowej.

Informujemy również, że zmianie ulegnie numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat z tytułu świadczonych usług telekomunikacyjnych. Nowy numer rachunku bankowego znajdą Państwo na fakturze wystawionej przez Smart-Net Sp. z o.o. Prosimy o przekazanie powyższych informacji i zaktualizowanie danych w Państwa systemach.

Z poważaniem

Robert Dąbrowski
Prezes Smart-Net Sp. z o.o.